Inga coronafall – Högstadieskola återgår till närundervisning

Nyheter och klipp

Este­tis­ka sko­lans led­ning har efter sam­råd med Smitt­skydd Värm­land beslu­tat att hög­sta­di­e­sko­lan ska över­gå till när­un­der­vis­ning för alla klas­ser, bland annat då nuva­ran­de smitt­sprid­ning inte moti­ve­rar fort­satt del­vis distans­un­der­vis­ning. Tidi­ga­re har ele­ver­na haft varan­nan skol­dag på distans och varan­nan skol­dag på skolan.

Genrebild. FOTO: TAYLOR WILCOX/UNSPLASH.
Gen­re­bild. FOTO: TAYLOR WILCOX/UNSPLASH.

Bak­grun­den till beslu­tet är bland annat att när­un­der­vis­ning är bätt­re för ele­ver­na enligt både myn­dig­he­ter och skol­per­so­nal. Sko­lans admi­nist­ra­tör David Johan­nes­son för­kla­rar att den nuva­ran­de smitt­sprid­ning­en inte moti­ve­rar fort­satt del­vis distans­un­der­vis­ning på högstadiet.

- Det har inte före­kom­mit någ­ra corona­fall, var­ken bland ele­ver eller per­so­nal, sedan vår­ter­mi­nens start. Anta­let sju­kan­mäl­da ele­ver lig­ger ock­så på en sta­bil nivå, berät­tar David.

- Rent prak­tiskt har det nog fun­ge­rat bra med del­vis distans. Tek­ni­ken har för de all­ra fles­ta fun­ge­rat, och orga­ni­sa­tio­nen kring sche­ma, lunch och lik­nan­de har gått bra. Där­e­mot mär­ker vi, lik­som många and­ra sko­lor ock­så märkt, att ele­ver­na inte kan ta till sig under­vis­ning­en på distans lika bra som när­un­der­vis­ning i klass­rum­met, berät­tar han.

Beslu­tet om när­un­der­vis­ning bör­jar gäl­la från och med mån­da­gen den 15 feb­ru­a­ri och tills vidare.

- Om för­ut­sätt­ning­ar­na för­änd­ras kan distans­un­der­vis­ning natur­ligt­vis bli aktu­ellt igen, för­kla­rar David.