Så många nya coronafall har konstaterats i Värmland

Nyheter och klipp

Ytter­li­ga­re 125 fall av coro­na­vi­ru­set har kon­sta­te­rats i Värm­land under hel­gen. Totalt har 8.109 fall av viru­set kon­sta­te­rats i länet.

1.715 nya prov­tag­ning­ar, varav 906 är egen­prov­tag­ning­ar, har gjorts. Inga nya döds­fall har rapporterats.

25 pati­en­ter vår­das på sjuk­hus, en fler än tidi­ga­re, och fyra per­so­ner av des­sa vår­das på inten­siv­vårds­av­del­ning, en fler än tidigare.