Efter coronasmitta – Förskola öppnar tre av fyra avdelningar

Nyheter och klipp

För­sko­lan Rosen­går­den öpp­nar nu tre av fyra avdel­ning­ar, från och med den 10 feb­ru­a­ri. För­sko­lan stäng­de på grund av coro­na­smit­ta, men öpp­nar nu del­vis igen.

För­sko­lan Rosen­går­den öpp­nar delvis.

"Anled­ning­en till att man inte öpp­nar upp alla avdel­ning­ar är att man fort­fa­ran­de har per­so­nal­brist, men pla­nen är att den fjär­de avdel­ning­en öpp­nar upp som van­ligt igen från och med mån­dag den 15 feb­ru­a­ri", skri­ver kom­mu­nen på sin hemsida.