Efter länsstyrelsens beslut: Nytt trafikförbud i Arvika innerstad

Nyheter och klipp

Arvi­ka kom­mun har beslu­tat om ett nytt för­bud mot tra­fik i innersta­den nat­te­tid, det­ta efter att läns­sty­rel­sen upp­hävt det tidi­ga­re beslu­tet. Det nya för­bu­det omfat­tar ett mind­re geo­gra­fiskt områ­de och har for­mu­le­rats för att ge ett tyd­li­ga­re bud­skap om vil­ka som får resa in i området.

FOTO: ANTON DARIUS/UNSPLASH.

Den nya före­skrif­ten är fram­ta­gen i nära sam­ver­kan med Lokal­po­lis­om­rå­de Arvi­ka, och för att mins­ka stör­ning­ar­na kring Gra­ninge indu­stri­om­rå­de och vid Ing­estrand till­kom­mer ock­så ett par mind­re loka­la före­skrif­ter. Det med­de­lar kom­mu­nen på sin hemsida.

Läns­sty­rel­sen i Värm­land beslu­ta­de att upp­hä­va kom­mu­nens tidi­ga­re beslut efter att två per­so­ner var för sig över­kla­gat beslu­tet. En del av moti­ve­ring­en var att det geo­gra­fis­ka områ­det inte var pro­por­tio­ner­ligt då det omfat­ta­de områ­den som inte varit påver­ka­de av den höga musi­ken från bilar­na. De över­kla­gan­de per­so­ner­na mena­de ock­så att före­skrif­ten var otyd­lig när det gäll­de vil­ka som omfat­ta­des av ordet "skä­lig".