Efter länsstyrelsens beslut: Nytt trafikförbud i Arvika innerstad

Arvika kommun har beslutat om ett nytt förbud mot trafik i innerstaden nattetid, detta efter att länsstyrelsen upphävt det tidigare beslutet. Det nya förbudet omfattar ett mindre geografiskt område och har formulerats för att ge ett tydligare budskap om vilka som får resa in i området.

FOTO: ANTON DARIUS/UNSPLASH.

Den nya föreskriften är framtagen i nära samverkan med Lokalpolisområde Arvika, och för att minska störningarna kring Graninge industriområde och vid Ingestrand tillkommer också ett par mindre lokala föreskrifter. Det meddelar kommunen på sin hemsida.

Länsstyrelsen i Värmland beslutade att upphäva kommunens tidigare beslut efter att två personer var för sig överklagat beslutet. En del av motiveringen var att det geografiska området inte var proportionerligt då det omfattade områden som inte varit påverkade av den höga musiken från bilarna. De överklagande personerna menade också att föreskriften var otydlig när det gällde vilka som omfattades av ordet “skälig”.