Över 100 nya coronafall i Värmland

Nyheter och klipp

104 nya fall av coro­na­vi­ru­set har kon­sta­te­rats i Värm­land under tis­da­gen. Totalt har där­med 8.215 fall av viru­set kon­sta­te­rats i länet. 

Coronatest. Genrebild.
Gen­re­bild.

Inga nya döds­fall har rap­por­te­rats, och 1.647 prov­tag­ning­ar har gjorts. Av des­sa är majo­ri­te­ten egen­prov­tag­ning­ar. 1.274 egen­prov­tag­ning­ar har gjorts. Totalt har 130.000 prov­tag­ning­ar gjorts i Värmland.

24 pati­en­ter vår­das på sjuk­hus, varav 4 på inten­siv­vårds­av­del­ning. 162 per­so­ner har avli­dit med covid-19 i länet.