Här är områdena som påverkas av nya trafikförbudet

Nyheter och klipp

Kom­mu­nen har fat­tat ett nytt beslut om tra­fik­för­bud i Arvi­ka innerstad nat­te­tid, det­ta efter att läns­sty­rel­sen upp­hävt det tidi­ga­re beslu­tet. Nedan finns en kart­bild som visar vil­ka gator som påver­kas av den nya förbudet.

FOTO: ARVIKA KOMMUN.
FOTO: ARVIKA KOMMUN.

Det nya för­bu­det omfat­tar ett mind­re geo­gra­fiskt områ­de och har for­mu­le­rats för att ge ett tyd­li­ga­re bud­skap om vil­ka som får resa in i områ­det. För att mins­ka stör­ning­ar­na kring Gra­ninge indu­stri­om­rå­de och vid Ing­estrand till­kom­mer ock­så ett par mind­re loka­la före­skrif­ter. Läs mer om beslu­tet här.