Kommunen förlänger beslut om delvis distansundervisning – Vill förhindra smittspridning

Nyheter och klipp

Arvi­ka kom­mun för­läng­er beslu­tet om del­vis distans­un­der­vis­ning för års­kurs 7–8 samt kom­mu­nens gym­na­sie­sko­lor till och med den 7 mars efter sport­lo­vet. Moti­vet till beslu­tet är att mins­ka ris­ken för smitt­sprid­ning genom att mot­ver­ka träng­sel i sko­lans lokaler.

Centralskolan i Arvika. FOTO: REMY BRÄNDEFALK.
Cen­tral­sko­lan i Arvi­ka. FOTO: REMY BRÄNDEFALK.

Års­kurs 9 kom­mer att fort­sät­ta med stu­di­er på plats i sko­lan. Det­ta för att ele­ver­na ska få bäs­ta möj­li­ga för­ut­sätt­ning­ar för vida­re stu­di­er efter hög­sta­di­et. Ele­ver i behov av sär­skilt stöd kom­mer ha möj­lig­het att få under­vis­ning på skolan.

Sol­ber­ga­gym­na­si­et kom­mer fort­satt ha ett rul­lan­de sche­ma per års­kurs. På Tase­ruds­gym­na­si­et kom­mer beho­ven från de oli­ka yrkes­pro­gram­men sty­ra hur den del­vi­sa distans­un­der­vis­ning­en kom­mer se ut. "När­un­der­vis­ning för års­kurs 3 kom­mer att pri­o­ri­te­ras på båda sko­lor­na. Det­ta för att ele­ver­na ska få bäs­ta möj­li­ga för­ut­sätt­ning­ar för vida­re stu­di­er", skri­ver kom­mu­nen på sin hemsida.

Este­tis­ka sko­lans hög­sta­di­um har i sam­råd med Smitt­skydd Värm­land beslu­tat att sko­lan ska åter­gå till när­un­der­vis­ning för hela sko­lan från och med mån­dag vec­ka 7, det­ta då nuva­ran­de smitt­sprid­ning inte moti­ve­rar fort­satt del­vis distansundervisning.