Omkörande lastbil tvingade personbil att köra i diket – Smet från platsen

Nyheter och klipp

Föra­ren till en per­son­bil tving­a­des köra i diket för att inte kol­li­de­ra med en mötan­de last­bil på Riks­väg 61 i höjd med Haganä­set, söder om Char­lot­ten­berg på torsdagseftermiddagen. 

Genrebild/Arkivbild.


Olyc­kan inträf­fa­de när en vit last­bil kör­de om en per­son­bil vil­ket fick till följd att den mötan­de bilen fick köra av vägen för att inte bli påkörd av last­bi­len. Last­bi­len fort­sat­te där­ef­ter att köra utan att stan­na. Föra­ren till per­son­bi­len som blev omkörd vän­de och åkte till­ba­ka till olycks­plat­sen där olycks­fö­ra­ren hade kla­rat sig utan ska­dor, rap­por­te­rar Polisen. 

Den vita last­bi­len är en så kal­lad trai­ler­dra­ga­re med påhängs­vagn, men ing­en av förar­na i de två per­son­bi­lar­na kan beskri­va last­bi­len mer detal­je­rat än så. Enligt olycks­fö­ra­ren är det uppen­bart att last­bils­chauf­fö­ren upp­märk­sam­ma­de att den­na orsa­ka­de dikeskör­ning­en. En anmä­lan om smit­ning från tra­fi­ko­lycks­plats är upprättad.