Linus, 15, släpper sin första singel

Nyheter och klipp

Linus Ås, 15 år, från Arvi­ka kom­mun släp­per nu sin förs­ta sing­el, "Sum­mer Vaca­tion". 

- Själ­va låten ska­pa­des ur en melo­di jag satt och plan­ka­de på pia­not. Melo­din vida­re­ut­veck­la­de jag där­ef­ter till en hel låt, berät­tar han.

Han kom fram till låt­ti­teln "Sum­mer Vaca­tion" eftersom han tyck­te det var pas­san­de till det han hör­de i låten, för­kla­rar han.

- När jag kom­mer på tit­lar till låtar tän­ker jag på oli­ka saker som inte all­tid är helt uppen­ba­ra, till exem­pel i vil­ket sam­man­hang låten hade pas­sat bäst, vad det finns för instru­ment i låten etce­te­ra, berät­tar han.

Linus har hål­lit på med musik stör­re delen av livet och har all­tid intres­se­rat sig lite extra för de tek­nis­ka delar­na som musik­pro­duk­tion och ljud­tek­nik. Han har bland annat lärt sig mer om hur det är att dis­tri­bu­e­ra musik.

- Sär­skilt till de sto­ra platt­for­mar­na som Spo­ti­fy, iTu­nes, Dee­zer, Ama­zon, tilläg­ger han.

Linus hop­pas att folk ska tyc­ka om låten och för­kla­rar att han kom­mer att fort­sät­ta pro­du­ce­ra musik i framtiden.

- Där­e­mot kan musik ta väl­digt lång tid att göra, så det är svårt att säga när det är dags för näs­ta, berät­tar Linus.