Efter kritik från IVO – Region Värmland ger förtydligat uppdrag

Nyheter och klipp

Regi­on Värm­land gör nu åtgär­der vid Sjuk­hu­set i Arvi­ka efter att Inpek­tio­nen för våprd och omsorg, IVO, gett regi­o­nen kri­tik på fle­ra punk­ter. Des­sa punk­ter grun­dar sig på en otyd­lig orga­ni­sa­tion och oklar­he­ter kring medi­cinskt ansvar. "Där­i­ge­nom skul­le pati­ent­sä­ker­hets­ris­ker kun­na upp­stå" skri­ver regionen.

Som svar på kri­ti­ken från IVO ger Regi­on Värm­land nu ett för­tyd­li­gat kirur­giskt upp­drag som orga­ni­se­ras lokalt vid sjuk­hu­set. De åtgär­der som genom­förs inne­bär att det kirur­gis­ka upp­dra­get över­förs till verk­sam­hets­om­rå­de slu­ten­vård Arvi­ka. "Orga­ni­sa­tions­för­änd­ring­en stär­ker det loka­la man­da­tet och ansva­ret för att kun­na bedri­va utveck­ling inom sjuk­hu­set. Lokal led­ning och styr­ning tros kun­na bidra till lång­sik­tig­het, tillit och för­tro­en­de samt en för­bätt­rad arbets­mil­jö", skri­ver regi­o­nen på sin hemsida.

Under vin­tern 2019 och våren 2020 gjor­de IVO verk­sam­hets­till­syn vid regi­o­nens alla tre sjuk­hus. Fokus låg på sam­ver­kan kring den akut­ki­rur­gis­ka verk­sam­he­ten vid sjukhusen.