Digital festival för unga i Arvika och Eda

Nyheter och klipp

UKM, Ung Kul­tur Möts, är en fes­ti­val för unga mel­lan 13 och 25 år. Fes­ti­va­len anord­nas årli­gen, men i år kom­mer fes­ti­va­len inte kun­na anord­nas som van­ligt på grund av coronapandemin.

© Selena van der Horst/UKM Sverige.
© Sele­na van der Horst/UKM Sverige.

Annorlun­da festival

På grund av rådan­de pan­de­mi och ris­ken för smitt­sprid­ning kom­mer årets fes­ti­val skil­ja sig från de fes­ti­va­ler som arran­ge­rats tidi­ga­re år. Årets fes­ti­val kom­mer ske digi­talt. Under fes­ti­val­da­gar­na kom­mer man ha ett "crew" som ansva­rar för att spri­ta oli­ka ytor, och dörr­vak­ter som över­va­kar ingång­ar och ser till så att det inte är för många per­so­ner i loka­len samtidigt.

Alla arran­gö­rer och tek­ni­ker på plats kom­mer att använ­da mun­skydd och visir, och alla del­ta­ga­re kom­mer erbju­das mun­skydd. Olle Wes­ter, lokal sam­ord­na­re för UKM i Arvi­ka och Jose­fi­na Berglund Ekholm, mark­nads­fö­rings­an­sva­rig för UKM i Arvi­ka, berät­tar att hand­sprit kom­mer stäl­las ut runt om fes­ti­val­om­rå­det. "Vi föl­jer själv­klart Folk­hälso­myn­dig­he­tens rekom­men­da­tio­ner och rikt­lin­jer och Regi­on Värm­lands restrik­tio­ner", för­kla­rar de.

"Allt väl­kom­met"

Fram tills den 28 mars kan del­ta­ga­re anmä­la sig på UKMs hem­si­da. På fes­ti­va­len kan man anmä­la sig som scen­del­ta­ga­re, konst­del­ta­ga­re och funktionär.

- Man ges möj­lig­het att utveck­las i det man tyc­ker är all­ra roli­gast! Oav­sett om man är konst­när, bre­ak­dan­sa­re eller hård­roc­ka­re så är allt väl­kom­met, berät­tar Olle Wester.

Som scen­del­ta­ga­re för man möj­lig­het att fram­fö­ra ett scen­fram­trä­dan­de på en scen. Man kan till exem­pel upp­trä­da med dans, musik eller poe­si. Konst­del­ta­ga­re får möj­lig­het att stäl­la ut konst i en konstut­ställ­ning. Man kan till exem­pel del­ta med foton, skulp­tu­rer eller keramik. 

© Ida Alamaa/UKM Sverige.

Spe­las in och sänds live

Fes­ti­va­len kom­mer att ske i två steg, det förs­ta ste­get inne­bär att alla del­ta­ga­re som anmält sig till fes­ti­va­lens före­ställ­ning och utställ­ning får en tid då man kom­mer till fes­ti­va­len och får spe­la in sitt bidrag.

I Eda sker inspel­ning­ar­na i Fol­kets hus i Char­lot­ten­berg den 10 april. I Arvi­ka kom­mer inspel­ning­en ske 5, 6 eller 7 april. Arvi­kas inspel­nings­lo­kal är ännu inte fast­ställt, men man kom­mer med­de­la folk via UKM:s soci­a­la kana­ler och till del­ta­gar­na så snart man vet.

I fes­ti­va­lens and­ra steg kom­mer inspe­lat mate­ri­al klip­pas ihop och mix­as av ett pro­duk­tions­team, och det fär­di­ga mate­ri­a­let kom­mer sedan live­sän­das i en före­ställ­ning på UKM:s hem­si­da UKM.se. Före­ställ­ning­en kom­mer ledas av årets kon­fe­ren­ci­e­rer, och det kom­mer fin­nas möj­lig­het för del­ta­gar­na att del­ta i sänd­ning­en digi­talt via tjäns­ten Zoom.

Att bidra­gen spe­las in och live­sänds är bra för att mins­ka mäng­den fysis­ka kon­tak­ter, menar Oli­ver Thy­berg, mark­nads­fö­rings­an­sva­rig för UKM i Eda.

- Vi arran­gö­rer är väl­digt gla­da att kun­na anord­na fes­ti­va­len trots läget, och att göra det på ett säkert sätt. Jag tror att UKM är ett forum och ett sam­man­hang som våra unga behö­ver, kanske nu mer än någon­sin, fort­sät­ter han.

Jose­fi­na Berglund Ekholm tyc­ker att man ska pas­sa på att ta chan­sen som man som del­ta­ga­re har i år, berät­tar hon.

- Alla del­ta­ga­re kom­mer få en egen film på sitt bidrag som man får använ­da sig av på t.ex soci­a­la medi­er. Det är ett jät­tesmart sätt att mark­nads­fö­ra sig på, för­kla­rar hon.

- Poäng­en med UKM är just det här med att ung­do­mar­na får pro­va på. De mås­te inte vin­na – men får chan­sen att prö­va sina ving­ar, för­kla­rar Oli­ver Thyberg.

- När man läser eller hör om tidi­ga­re UKM-del­ta­ga­re som efteråt ska­pat kar­riä­rer, som till exem­pel Tousin "Tus­se" Chi­za, som hän­vi­sar till­ba­ka till att "det bör­ja­de med UKM", då blir man stolt. Det visar verk­li­gen hur vik­tigt UKM är för våra ung­do­mar, berät­tar han.