Följ med in i Arvikas nya högstadieskola

Nyheter och klipp

Just nu byggs Arvi­kas nya hög­sta­di­e­sko­la, vars verk­sam­het kom­mer att star­ta hös­ten 2021. Sko­lan är dimen­sio­ne­rad för 900 ele­ver och har en bud­get på 382,4 mil­jo­ner kro­nor. I Arvi­ka­ma­ga­si­nets vide­o­re­por­tage får du en unik inblick i hur sko­lans loka­ler och verk­sam­het kom­mer se ut.

Bud­get på 382,4 mil­jo­ner kronor

- Bud­ge­ten för hela skol­pro­jek­tet lig­ger på 382,4 mil­jo­ner, vil­ket är en väl­digt stor sum­ma. Och som det ser ut idag så kom­mer den här  bud­ge­ten hål­la, lik­som tids­pla­nen, säger Christi­an Pers­man, pro­jekt­le­da­re på Arvi­ka kommun.

- Sko­lan är dimen­sio­ne­rad för 900 hög­sta­di­e­e­le­ver, men vi kom­mer att vara unge­fär runt 700–750 ele­ver när vi drar igång, berät­tar Persman.

Christi­an Pers­man, pro­jekt­le­da­re på Arvi­ka kom­mun. FOTO: SAKEUS BERG.

"Sko­lor i skolan"

Eftersom många ele­ver ska gå på sko­lan byggs "sko­lor i sko­lan", så kal­la­de hem­vis­ter, för eleverna.

- En hem­vist är ett utrym­me för unge­fär 75 ele­ver där man har tre klass­rum, och en hör­sal och en slags soci­al yta, säger Christi­an Persman. 

Sko­lan har en yta på 11.500 kvadrat­me­ter, och rym­mer totalt 9 hem­vis­ter. Vis­sa ämnen som bild, slöjd och idrott har sepa­ra­ta loka­ler i en annan del av sko­lan dit ele­ver­na får gå. 

- Men i stort sett mer än hälf­ten av ämne­na har man i sin hem­vist, säger Persman.

En av de 9 hem­vis­ter­na i Arvi­kas nya hög­sta­di­e­sko­la. FOTO: SAKEUS BERG.

Stress­re­du­ce­ran­de miljö

Man har pla­ne­rat för att sko­lan ska ha en stress­re­du­ce­ran­de mil­jö, berät­tar Persman.

- Vi har allt­så inte kor­ri­do­rer i sko­lan med mas­sa träng­sel, utan det är där­för vi har de här hem­vis­ter­na, säger han, och fortsätter:

- Vi har även använt mate­ri­al som ska vara däm­pan­de för ljud, till exem­pel. På en del salar är det tex­til­mat­tor. Vi har fär­ger som går i grönt och blått, för att ska­pa en gans­ka mjuk käns­la. Det är myc­ket trä­mil­jö­er för trä har visat sig göra att vi män­ni­skor mår bra.

Pro­jek­ty­tan i en av hem­vis­ter­na. FOTO: SAKEUS BERG.

En sak som ska hjäl­pa ele­ver­na att kon­cen­tre­ra sig bätt­re är fros­ta­de föns­ter. Alla lek­tions­sa­lar läng­re ner i sko­lan kom­mer att ha fros­ta­de föns­ter för att ele­ver­na i klass­rum­met inte ska dis­tra­he­ras av saker utan­för fönst­ret. Sam­ti­digt är fönst­ren inte helt fros­ta­de, vil­ket gör att ljus fort­fa­ran­de kom­mer in i lektionssalarna. 

Alla sko­lans läro­sa­lar har regler­bar belys­ning, vil­ket gör att man kan ha en mil­da­re belys­ning på mor­go­nen jäm­fört med på kväl­len eller under skoldagen.

Lärar­rum­men lig­ger i anslut­ning till hem­vis­ter­nas entré­er, det­ta för att det ska fin­nas lära­re i omlopp där ele­ver sam­las i grupp, som vid entré­er och kapp­rum. Det­ta för att ska­pa en trygg­het hos ele­ver­na. Alla ele­ver får en "tagg" som de använ­der för att öpp­na dör­rar till sin hem­vist och hem­vis­tens kapp­rum. Det är endast de ele­ver med rätt tagg som kan ta sig in i sin hem­vist, det­ta för att inte and­ra ele­ver eller obe­hö­ri­ga ska ta sig in i sko­lan och hemvisten.

Sko­lan miljöcertifierad

Den nya hög­sta­di­e­sko­lan har pre­li­mi­närt bli­vit cer­ti­fi­e­rad som mil­jö­bygg­nad nivå sil­ver av Swe­den Green Buil­ding Council. Det inne­bär att bygg­na­den pre­ste­rar en bra bit över de sat­ta lag­kra­ven, bland annat när det gäl­ler sol­skydd, ljud­mil­jö och ventilation.

FOTO: SAKEUS BERG.

"Många saker som ska klaffa"

Att byg­ga sko­lan har varit utma­nan­de, berät­tar Persman. 

- Det är ju en väl­digt stor sko­la, det är många saker som ska klaf­fa på en för­hål­lan­de­vis kort bygg­tid. Så det har varit oer­hört inten­sivt arbe­te med många par­ter i det här, säger han.

Pers­man näm­ner ock­så att det varit många män­ni­skor som vill veta om sko­lan är pla­ce­rad på rätt ställe.

- Det är många som har åsik­ter om det, säger han.

- Jag tyc­ker när vi har pla­ne­rat att vi har för­sökt ta hän­syn till att ska­pa den här sko­lan, som vi tror ele­ver på hög­sta­di­et kom­mer att må väl­digt bra av att vara i den här mil­jön, för­kla­rar han.

Man hop­pas verk­li­gen att ele­ver­na kom­mer att tri­vas i sko­lan, berät­tar han.