Liberal positiv till kommunslogan för Arvika

Nyheter och klipp

I kom­mun­full­mäk­ti­ge den 22 feb­ru­a­ri ställ­de Anton Sjö­stedt (L) en frå­ga till kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Peter Söder­ström (S) om Arvi­ka kom­mun har en offi­ci­ell kommunslogan.

Arvi­ka stad. FOTO: FOTOLADAN.

När Anton Sjö­stedt (L) ställ­de sin frå­ga tog han upp exem­pel på kom­munslo­gans och nämn­de även ett utta­lan­de som Eva Mikaels­son på Arvi­ka kom­mun gjort I en arti­kel i NWT från 2007, upp­da­te­rad 2015.

- Dels tyc­ker vi att det är gans­ka fjan­tigt med slo­gans och dels så är Arvi­ka så pass kom­plext att det fanns ing­et som kun­de rama in kom­mu­nen med någ­ra få ord, säger hon.

Anton Sjö­sted­ts frå­ga till Peter Söder­ström lyder:

- Har Arvi­ka kom­mun en offi­ci­ell kom­munslo­gan eller bör kom­mu­nen tit­ta på att skaf­fa sig en kom­munslo­gan om vi inte har det.

- Kom­mu­nen har ju med­ve­tet und­vi­kit att ska­pa slo­gans, pre­cis som Eva beskrev, som du åter­gav. Det som vi har att kom­mu­ni­ce­ra i kom­mu­nen det är ju visio­nen "ett attrak­ti­va­re Arvi­ka" och med de föl­jan­de stra­te­gi­er och pla­ner på ett nytt visions­ar­be­te som fak­tist del­vis nu kom­mer att ske med hjälp av arbe­te med en ny över­sikts­plan. Så sva­ret är nej på din frå­ga, det finns ing­en slo­gan i Arvi­ka även om du drog fram ett antal exem­pel innan så är det ing­en offi­ci­ell av dem, sva­rar Peter Söderström

- Jag är nöjd med Peters svar, berät­tar Anton för Arvi­ka­ma­ga­si­net, och fortsätter:

- Dock tyc­ker jag att det är lite trå­kigt att Arvi­ka kom­mun, som på många sätt är en unik kom­mun, inte har en kom­munslo­gan, berät­tar Anton Sjöstedt.

Den 14 janu­a­ri pub­li­ce­ra­de Sve­ri­ges Radio P1 ett avsnitt av Nor­de­gren och Epste­in, med Anders Svens­son, chefre­dak­tör för Språk­tid­ning­en och Emma Sand­ström, kom­mu­ni­ka­tör på Vil­hel­mi­na kom­mun. I avsnit­tet tala­de man om vil­ken bety­del­se en kom­munslo­gan har för sam­man­håll­ning­en och för mark­nads­fö­ring­en av kommunen.

- Mång­as förs­ta asso­ci­a­tion med Enkö­ping är deras kom­munslo­gan "Sve­ri­ges när­mas­te stad" och jag tror att till exem­pel "Sve­ri­ges inners­ta hamn" skul­le kun­na göra sam­ma sak för Arvi­ka, alter­na­tivt en slo­gan som inne­hål­ler natur och kul­tur, för­kla­rar Anton Sjöstedt.

Anton Sjö­stedt tar upp att en kom­munslo­gan kan enga­ge­ra och ska­pa något gemen­samt för kom­mu­nin­vå­nar­na, något som Emma Sand­ström tog upp i avsnit­tet av Nor­de­gren och Epste­in i P1 i januari. 

- En kom­munslo­gan skul­le ock­så kun­na vara en liten del i arbe­tet att ska­pa det vi kal­lar för attrak­ti­va Arvi­ka, vil­ket ock­så är en tänk­bar slo­gan. Frå­gan känns aktu­ell med tan­ke på pro­gram för cent­ru­m­ut­veck­ling och kulturmiljöprogram.

Sjö­stedt avslu­tar med att kon­sta­te­ra att ingen­ting är gratis.

- Arvi­ka kom­mun har eko­no­miskt svå­ra tider och kan inte beta­la någ­ra egna peng­ar för arbe­tet med en kom­munslo­gan. Jag skul­le dock säga ja om vi, likt Vil­hel­mi­na kom­mun, kun­de ini­ti­e­ra arbe­tet och få medel från till exem­pel Till­växt­ver­ket via ett pro­jekt där peng­ar­na inte kan gå till de befint­li­ga kom­mu­na­la verk­sam­he­ter­na som sko­la och vård och omsorg.