Kommunens beslut – Förlängd delvis distansundervisning

Nyheter och klipp

Arvi­ka kom­mun för­läng­er beslu­tet om del­vis distans­un­der­vis­ning för års­kurs 7–8 på Cen­tral­sko­lan och Kyr­ke­by­sko­lan till att gäl­la även efter sport­lo­vet. Moti­vet till beslu­tet är att mins­ka ris­ken för smittspridning.

FOTO: FOTOLADAN.

Års­kurs 9 kom­mer att fort­sät­ta med stu­di­er på plats i sko­lan. Anled­ning­en är att de ska få bäs­ta möj­li­ga för­ut­sätt­ning­ar för vida­re stu­di­er efter högstadiet. 

Sol­ber­ga­gym­na­si­et kom­mer som tidi­ga­re ha ett rul­lan­de sche­ma per års­kurs, och på Tase­ruds­gym­na­si­et kom­mer yrkes­pro­gram­mens behov sty­ra hur den del­vi­sa distans­un­der­vis­ning­en kom­mer se ut. På båda gym­na­sie­sko­lor­na kom­mer när­un­der­vis­ning­en för års­kurs 3 att pri­o­ri­te­ras för att ele­ver­na ska få bäs­ta möj­li­ga för­ut­sätt­ning­ar för vida­re studier.