Norska gränsen öppnar för arbetspendlare på måndag

Nyheter och klipp

Från och med mån­dag den 1 mars öpp­nar Nors­ka grän­sen för dags­pend­la­re från Sve­ri­ge och Finland.

Gen­re­bild. FOTO: MARC NOORMAN/UNSPLASH.

Nors­ka rege­ring­en skri­ver i ett press­med­de­lan­de att des­sa pend­la­re varit i en spe­ci­ellt svår situ­a­tion efter att grän­sen i Nor­ge i prak­ti­ken stängdes.

Från och med den 1 mars kom­mer där­för des­sa pend­la­re kun­na kom­ma till sina arbe­ten I Nor­ge, det­ta under stränga tes­ter och kontroller.

– Smitt­si­tu­a­tio­nen i Nor­ge och i Euro­pa gör att vi inte kan öpp­na for myc­ket åt gång­en, men det är bra att vi nu har fun­nit en lös­ning for den­na lil­la grup­pen dag­pend­la­re som har varit i en väldgt svår situ­a­tion, säger justi­tie- och bered­skaps­mi­nis­ter Moni­ca Mæland (H).