Nytt beslut från rektor: Estetiska skolan övergår till delvis distans

Nyheter och klipp

Este­tis­ka sko­lan har beslu­tat att över­gå till del­vis distans­un­der­vis­ning efter sportlovet.

Estetiska skolans högstadium. FOTO: SAKEUS BERG.
Este­tis­ka sko­lans hög­sta­di­um. FOTO: SAKEUS BERG.

Tidi­ga­re har hög­sta­di­et haft när­un­der­vis­ning för alla ele­ver, det­ta då smitt­sprid­ning­en inte moti­ve­ra­de del­vis distansundervisning.

- Tidi­ga­re hade vi inte fat­tat något beslut alls om det hur det skul­le se ut efter lovet, men i mor­se kom beslut från rek­tor. Vi ska ha del­vis distans vec­ka 10 och 11, berät­tar David Johan­nes­son, admi­nist­ra­tör på Este­tis­ka skolan.

Este­tis­ka sko­lans gym­na­si­um kom­mer fort­sät­ta med del­vis distans enligt det tidi­ga­re beslu­tet. Det föl­jer ock­så de råd som myn­dig­he­ter­na gått ut med för gym­na­sie­sko­lor, berät­tar David.