SOS Alarm varnar för svaga isar – Räddningschefen: Olyckor dagligen

Nyheter och klipp

Sos Alarm var­nar nu för sva­ga sjö­i­sar i stör­re delen av rädd­nings­re­gi­on Bergs­la­gen, bland annat.

- Just nu är isar­na myc­ket för­rä­dis­ka och mås­te beträ­das med störs­ta för­sik­tig­het eller inte alls. Vi har just nu dag­li­gen olyc­kor hos oss eller i vår när­het inom Rädd­nings­re­gi­on Bergs­la­gen, berät­tar rädd­nings­chef Mat­ti­as Larsson. 

Under lör­da­gen kör­de en fyr­hju­ling genom isen i en hamn i Kläss­bol i Arvi­ka. Läs mer här. Arvi­ka kom­mun har tidi­ga­re var­nat för sva­ga isar då fle­ra per­so­ner gick genom isen på sjön Gun­nern i januari.

- Vi ser ock­så runt om ni Sve­ri­ge exem­pel på olyc­kor med myc­ket tra­gisk utgång, tilläg­ger Larsson.