Ny statistik: så många har smittats i Arvika och Eda

Nyheter och klipp

17 nya corona­fall har kon­sta­te­rats I Arvi­ka kom­mun för­ra vec­kan. Totalt har där­med 895 fall rap­por­te­rats I kommunen.

Gen­re­bild.

I Eda kom­mun har 13 nya fall rap­por­te­rats förr vec­kan, vil­ket gör att siff­ran lig­ger på 219 för Eda kommun