Räddningschefen om risken för gräsbränder – Det ska du tänka på

Nyheter och klipp

På mån­dags­ef­ter­mid­da­gen lar­ma­des rädd­nings­tjäns­ten till en gräs­brand utan­för Kläss­bol i Arvi­ka kommun. 

- Det var inte så dra­ma­tiskt när vi kom fram och var inte någon egent­lig brand kvar. Per­so­ner­na som bor på adres­sen hade släckt själ­va med hjälp av vat­ten och brand­släc­ka­re så vi var fram till adres­sen och kon­trol­le­ra­de att allt gått bra. Det är vik­tigt att ha egen utrust­ning för att kun­na släc­ka själv, berät­tar Tobi­as Erlands­son, ställ­fö­re­trä­dan­de rädd­nings­chef och insatsledare.

Bil­den visar en pro­gnos för hur ris­ken för gräs­brand ser ut under dagen.

 – Nu kom det ju snö här i natt så ris­ken här är liten för gräs­brand. Eldar man ändå så ska man ha utrust­ning för att kun­na släc­ka elden. Det är ock­så vik­tigt att ha kun­skap om hur man eldar och hur elden beter sig. Sen ska man föl­ja eld­nings­för­bud som kom­mer när det är torrt ute, för­kla­rar Erlandsson.

- Alla kan hjäl­pa till och mins­ka ris­ken för gräs­brand. Bäst är att avstå att elda gräs över­hu­vud­ta­get, för­kla­rar han.