Klass 2‑varning för snöfall i länet – "Kan ge stora trafikproblem"

Nyheter och klipp

SMHI har utfär­dat en var­ning klass 2 om snö­fall i Värm­lands län. Det­ta kan ge kraf­tig driv­bild­ning, skri­ver SMHI i ett varningsmeddelande. 

FOTO: JAVYGO/UNSPLASH.

SMHI med­de­lar i var­ning­en att det är blå­si­gast i söd­ra delen av länet. "Ta det lugnt på vägar­na!", skri­ver Arvi­ka kom­mun på sin hem­si­da. Väd­ret kan ge sto­ra tra­fik­pro­blem och sto­ra mäng­der tung snö som kan orsa­ka stör­ning­ar i el- och tele­fon­för­sörj­ning­en, skri­ver kommunen.

Cir­ka 15 cen­ti­me­ter snö vän­tas kom­ma, och snö­fal­let kom­mer del­vis att över­gå till regn i söd­ra delen av länet under tors­dags­kväl­len. Kom­mu­nens tjäns­te­per­son i bered­skap kom­mer att beva­ka läget, skri­ver kommunen.