Nytt beslut från kommunen – Så ser distansundervisningen ut i Arvika framöver

Nyheter och klipp

Arvi­ka kom­mun har beslu­tat att ytter­li­ga­re för­länga sitt beslut om del­vis distans­un­der­vis­ning, till och med den 1 april. Moti­vet till beslu­tet är fort­satt att mins­ka ris­ken för smittspridning.

Sol­ber­ga­gym­na­si­et kom­mer som tidi­ga­re ha ett rul­lan­de sche­ma per års­kurs, och Tase­ruds­gym­na­si­et styr fort­satt yrkes­pro­gram­mens behov hur den del­vi­sa distans­un­der­vis­ning­en ser ut. På Tase­ruds­gym­na­si­et är års­kurs 3 på arbets­plats­un­der­vis­ning, och där­för gäl­ler distans­un­der­vis­ning­en inte des­sa ele­ver. Inte hel­ler gym­na­si­e­särsko­lan eller intro­duk­tions­pro­gram­men omfat­tas av distansundervisningen.

Års­kurs 7–9 på Cen­tral­sko­lan och Kyr­ke­by­sko­lan kom­mer att fort­sät­ta med del­vis distans­un­der­vis­ning till och med den 1 april.