Statistik: Så är coronaläget i Arvika, Eda och Årjäng

Nyheter och klipp

FOTO: MARTIN SANCHEZ/UNSPLASH
FOTO: MARTIN SANCHEZ/UNSPLASH

Corona­fall i Arvika

30 nya corona­fall har kon­sta­te­rats i Arvi­ka kom­mun för­ra vec­kan, det är en ökning från före­gå­en­de vec­ka då 17 fall rap­por­te­ra­des. Totalt har nu 925 fall av coro­na­vi­ru­set rap­por­te­rats i kommunen.

Corona­fall i Eda

I Eda kom­mun rap­por­te­ra­des 15 nya fall för­ra vec­kan, och det tota­la anta­let fall ham­nar nu på 234 för kommunen.

Corona­fall i Årjäng

I Årjäng har 14 nya fall kon­sta­te­rats för­ra vec­kan, och totalt har 571 fall rap­por­te­rats i kommunen.

Vac­ci­na­tion i Arvika

I Arvi­ka har 2.787 per­so­ner fått dos 1 av coro­na­vac­ci­net, det mot­sva­rar 13,28 pro­cent av den vux­na befolkningen.

1.270 per­so­ner har fått dos 2 av vac­ci­net, det mot­sva­rar 6,05 pro­cent av den vux­na befolk­ning­en i kommunen. 

Vac­ci­na­tion i Eda

I Eda har 777 per­so­ner fått dos 1 av vac­ci­net, det mot­sva­rar 11,32 pro­cent av den vux­na befolkningen.

525 per­so­ner har fått sin and­ra dos av vac­ci­net, vil­ket motsvarar7,65 pro­cent av den vux­na befolkningen.

Vac­ci­na­tion i Årjäng

I Årjängs kom­mun har 834 per­so­ner fått sin förs­ta dos av vac­ci­net, vil­ket mot­sva­rar 10,28 pro­cent av den vux­na befolk­ning­en i kommunen.

431 per­so­ner har fått sin and­ra dos av vac­ci­net, det mot­sva­rar 5,31 pro­cent av kom­mu­nens vux­na befolkning.