Arvika Fastighets AB höjer hyrorna med 1,3 procent

Nyheter och klipp

Arvi­ka Fas­tig­hets AB och Hyres­gäst­för­e­ning­en Regi­on Mitt har träf­fat avtal om nya hyror för bola­gets fas­tig­he­ter. De nya hyror­na gäl­ler från och med den 1 april till och med den 31 mars, och den gene­rel­la hyres­höj­ning­en är på 1,3 procent.

Den gene­rel­la hyres­höj­ning­en mot­sva­rar en höj­ning på cir­ka 69 kro­nor per månad för en genom­snitt­lig lägen­het på 64 kvadrat­me­ter. 2015 fat­ta­de Arvi­ka Fas­tig­hets AB och Hyres­rätts­för­e­ning­en ett gemen­samt beslut om att infö­ra hyres­sätt­ning enligt syste­met Poäng­en. Sedan dess pågår en hel­täc­kan­de över­syn av hyres­sätt­ning­en inom bola­gets lägen­he­ter. "Syf­tet är att hyran bätt­re ska speg­la hur hyres­gäs­ter vär­de­rar sitt boen­de, exem­pel­vis egen­ska­per som bosta­dens läge, stor­lek, ålder, utrust­ning och stan­dard", skri­ver Arvi­ka kom­mun i ett pressmeddelande.