Nytt beslut om distansundervisning på Estetiska skolan

Nyheter och klipp

Este­tis­ka sko­lans hög­sta­di­um kom­mer att fort­sät­ta med sam­ma grad av del­vis distans­un­der­vis­ning som man har haft. Det berät­tar David Johan­nes­son, admi­nist­ra­tör på Este­tis­ka skolan.

- ele­ver­na på hög­sta­di­et är i sko­lan varan­nan dag. Det­ta kom­mer gäl­la fram till 1 april, allt­så påsklo­vet, berät­tar Johannesson.

Läs ock­så: Fyra corona­fall på Este­tis­ka sko­lan – Ele­ver och per­so­nal smittade

- Smitt­skydd Värm­land har rekom­men­de­rat alla sko­lor att fort­sät­ta med den grad av del­vis distans­un­der­vis­ning man har nu, och man ska var­ken öka den eller mins­ka den i nulä­get, fort­sät­ter han.

På hög­sta­di­et har man inte haft någon kon­sta­te­rad smit­ta bland ele­ver och per­so­nal efter sport­lo­vet. Den 28 janu­a­ri berät­ta­de Joha­nes­son för Arvi­ka­ma­ga­si­net att det inte före­kom­mit någon smitt­sprid­ning sedan terminsstarten. 

Den 25 novem­ber 2020 kun­de Arvi­ka­ma­ga­si­net rap­por­te­ra att Este­tis­ka sko­lan fått sitt förs­ta corona­fall. Det rör­de sig då om en lära­re på hög­sta­di­e­sko­lan som bekräf­tats smit­tad efter att ha varit hem­ma med för­kyl­nings­sym­tom i en dryg vec­ka. Den 4 decem­ber kom nyhe­ten att ytter­li­ga­re en per­son ur sko­lans per­so­nal smit­tats av viruset.

And­ra sko­lor i kom­mu­nen har drab­bats av coro­na­smit­ta bland både ele­ver och lära­re, och även på ett äldre­bo­en­de i kom­mu­nen har smit­ta förekommit.

Läs ock­så: Bekräf­tad coro­na­smit­ta på äldre­bo­en­de i Arvi­ka