Efter skadegörelse – Nu ska tornet på Viksholmen repareras

Nyheter och klipp

Det väl­be­sök­ta fågel­tor­net på Vik­shol­men i Arvi­ka har utsatts för ska­de­gö­rel­se, och det går inte läng­re att ta sig upp i tor­net. Caj­sa Malm­s­tedt upp­täck­te ska­de­gö­rel­sen när hon gick för­bi tor­net på sön­dags­för­mid­da­gen den 14 mars.

- Trap­pen upp till tor­net är av längst ner och vri­den åt sidan. Plank ur trap­pan har sli­tits bort och lig­ger utsläng­da på isen, berät­tar hon.

Caj­sa besö­ker Vik­shol­men fle­ra gång­er i vec­kan, och hon tror att tor­net för­störts någon natt under helgen.

- Fågel­tor­net restau­re­ra­des för­ra våren så att fler skul­le kun­na ta sig upp i tor­net. Det är beklag­ligt att vis­sa män­ni­skor har så lite respekt till bygg­na­der som är till för att Arvi­ka­bor ska få stör­re till­gång till natu­rens hän­del­ser, för­kla­rar hon.

Natur­fo­to­gra­fen Tage Bäck bru­kar foto­gra­fe­ra fåg­lar från tor­net, och har till­bring­at unge­fär 400 till 500 tim­mar i utkikstor­net var­je säsong.

- Jag tyc­ker att det är fruk­tans­värt eftersom tor­net reno­ve­ra­des för­ra som­ma­ren och det blev jät­te­fin trap­pa och land­gång, berät­tar han.

- Det behövs nog en total­re­no­ve­ring, för­kla­rar han.

Caj­sa Malm­s­tedt berät­tar att det är fin utsikt över vatt­net och fåg­lar uppe i tor­net, där både sot­hö­nor och skägg­dop­ping­ar har bon på sommaren.

- Det är ju ett väl­be­sökt stäl­le av folk som pro­me­ne­rar och som vill nju­ta av frisk luft, för­kla­rar hon.

Arvi­ka­ma­ga­si­net kon­tak­ta­de Arvi­ka kom­mun angå­en­de att tor­net ska­dats, och Ann-Christin Karls­son, mil­jö­skydds­in­spek­tör på Arvi­ka kom­mun berät­tar att Natur­skydds­för­e­ning­en i Arvi­ka för många år sedan fått över­ta  fågel­tor­net från Arvi­ka Kommun. 

- De har ett sam­ar­be­te med kom­mu­nens arbets­mark­nads­en­het där AMI gör lag­nings­ar­be­ten och natur­skydds­för­e­ning­en står för mate­ri­al­kost­na­der­na. Tor­net kom­mer snart att repa­re­ras, med­de­lar hon.