Vaccineringen stoppas på flera mottagningar i Värmland – Beslut från FHM

Nyheter och klipp

Regi­on Värm­land pau­sar vac­ci­ne­ring­en med Ast­ra Zenecas vac­cin från om med idag, efter upp­ma­ning från Folk­hälso­myn­dig­he­ten. Regi­o­nen skri­ver i ett press­med­de­lan­de att man pau­sar vac­ci­ne­ring­en som en för­sik­tig­hets­åt­gärd tills man fått mer infor­ma­tion från myn­dig­he­ter­na.

Genrebild. FOTO: HUSH NAIDOO/UNSPLASH.
Gen­re­bild. FOTO: HUSH NAIDOO/UNSPLASH.

Vac­ci­ne­ring­en pau­sas i dag på föl­jan­de vaccinationsmottagningar:

  • Arvi­ka
  • Hag­fors
  • Karl­stad, Löf­bergs Arena
  • Karl­stad, CCC
  • Säff­le
  • Årjäng

De per­so­ner som har en tid för vac­ci­na­tion på någon av vac­ci­na­tions­mot­tag­ning­ar­na kom­mer att bli kon­tak­tad för att få en ny tid, skri­ver Regi­o­nen. Tids­bok­ning­en per tele­fon kom­mer att vara stängd under dagen för att man ska kun­na ta kon­takt med de som tidi­ga­re bokat tid.

Regi­o­nen kom­mer att hål­la en digi­tal press­träff på tis­dags­ef­ter­mid­da­gen, men med­de­lar att man i nulä­get inte har någon ytter­li­ga­re infor­ma­tion i frågan.