Klart med namnförslag för Arvikas nya högstadieskola

Nyheter och klipp

Min­ne­bergs­sko­lan, det är namn­för­sla­get på Arvi­kas nya hög­sta­di­e­sko­la vars verk­sam­het bör­jar höst­ter­mi­nen 2021. Kom­mu­nens namn­be­red­ning har bland 291 inskic­ka­de namn­för­slag kom­mit fram till för­sla­get som ska beslu­tas om i Kom­mun­sty­rel­sen den 13 april.

Arvikas nya högstadieskola. FOTO: SAKEUS BERG.
Arvi­kas nya hög­sta­di­e­sko­la. FOTO: SAKEUS BERG.

Anna Karin Jans­son, kar­tin­gen­jör på Arvi­ka kom­mun berät­ta­de för Arvi­ka­ma­ga­si­net i feb­ru­a­ri att många för­slag val­des bort tidigt, en del då de var dub­blet­ter av and­ra för­slag, och en del då de inte ansågs pas­sa in.

– Att job­bet tagit tid och varit svårt är för att namn­be­red­ning­en vill hit­ta ett namn som pas­sar sko­lan, och det är inte så lätt vil­ket jag tror många för­står. Det ska vara ett namn som kan sam­la hela Arvi­ka kom­muns hög­sta­di­e­e­le­ver och som hål­ler över lång tid, berät­ta­de Jansson.

Utgångs­punk­ten för namn­va­let har varit att det ska vara ett håll­bart namn som kan fun­ge­ra under lång tid. Kom­mu­nen moti­ve­rar namn­va­let med att det föl­jer den namnt­ra­di­tion som finns för kom­mu­nens sko­lor, att sko­lan får sam­ma namn som det områ­de där sko­lan lig­ger. "Min­ne­berg är lätt att utta­la och skri­va och ankny­ter till plat­sen där nya hög­sta­di­e­sko­lan lig­ger – och var för övrigt ock­så ett av namn­för­sla­gen från all­män­he­ten", skri­ver kommunen.

Intill den nya hög­sta­di­e­sko­lan lig­ger Min­ne­bergs för­sko­la. I loka­ler­na har det tidi­ga­re fun­nits en sko­la med nam­net Min­ne­bergs­sko­lan, men som lades ned 2003.