Kommunen presenterar hjälppaket till lokala företag

Nyheter och klipp

Nu finns ett för­slag om eko­no­mis­ka lätt­na­der för loka­la före­tag i Arvi­ka. Det så kal­la­de hjälp­pa­ke­tet är beräk­nat till totalt cir­ka 650.000 kronor.

FOTO: FFOTO: FOTOLADAN.OTOLADAN.
FOTO: FOTOLADAN.

För­sla­get inne­bär att kom­mu­nen inte tar ut någ­ra avgif­ter för till­syn 2020 och 2021 hos restau­rang­er med ser­ve­rings­till­stånd. Kom­mu­nen tar inte hel­ler ut torg­han­dels­av­gif­ter eller avgif­ter för markupp­lå­tel­se för ute­ser­ve­ring­ar under 2021.

"De vik­ti­gas­te stö­den till före­ta­gen idag är de natio­nel­la omställ­nings­stöd som fin­nas att söka lik­som de omställ­ningschec­kar som regi­o­nen erbju­der till före­ta­gen", skri­ver kom­mu­nen på sin hemsida.