Vaccination och smitta: Så är coronaläget i Arvika, Eda och Årjäng

Nyheter och klipp

FOTO: MARTIN SANCHEZ/UNSPLASH
FOTO: MARTIN SANCHEZ/UNSPLASH

Corona­fall i Arvika

25 nya corona­fall har kon­sta­te­rats i Arvi­ka kom­mun för­ra vec­kan. Totalt har nu 950 fall av coro­na­vi­ru­set rap­por­te­rats i kommunen.

Corona­fall i Eda

I Eda kom­mun rap­por­te­ra­des 17 nya fall för­ra vec­kan, och det tota­la anta­let fall ham­nar nu på 251 för kommunen.

Corona­fall i Årjäng

I Årjäng har 11 nya fall kon­sta­te­rats för­ra vec­kan, och totalt har 582 fall rap­por­te­rats i kommunen.

Vac­ci­na­tion i Arvika

I Arvi­ka har 3.137 per­so­ner fått dos 1 av coro­na­vac­ci­net, det mot­sva­rar 14,95 pro­cent av den vux­na befolkningen.

1.294 per­so­ner har fått dos 2 av vac­ci­net, det mot­sva­rar 6,17 pro­cent av den vux­na befolk­ning­en i kommunen.

Vac­ci­na­tion i Eda

I Eda har 861 per­so­ner fått dos 1 av vac­ci­net, det mot­sva­rar 12,55 pro­cent av den vux­na befolkningen.

573 per­so­ner har fått sin and­ra dos av vac­ci­net, vil­ket mot­sva­rar 8,35 pro­cent av den vux­na befolkningen.

Vac­ci­na­tion i Årjäng

I Årjängs kom­mun har 971 per­so­ner fått sin förs­ta dos av vac­ci­net, vil­ket mot­sva­rar 11,97 pro­cent av den vux­na befolk­ning­en i kommunen.

453 per­so­ner har fått sin and­ra dos av vac­ci­net, det mot­sva­rar 5,58 pro­cent av kom­mu­nens vux­na befolkning.