Isabel räddar mat från matbutiker i Arvika

Nyheter och klipp

Isa­bel Gunn volon­te­rar för verk­sam­he­ten Soli­kyl, Soli­da­riskt Kyl­skåp i Arvi­ka. Verk­sam­he­ten går ut på att räd­da mat från oli­ka mat­bu­ti­ker för att mins­ka matsvinn.

Isa­bel Gunn, volon­tär på Soli­kyl i Arvi­ka. FOTO: PRIVAT.

Maten häm­tas från loka­la mat­bu­ti­ker och trans­por­te­ras till ett kyl­skåp på Röda Kor­set i Arvi­ka, där den som vill kan häm­ta mat var­da­gar 10–17 och lör­da­gar 12–15. I Arvi­ka hjälps mel­lan tre och fyra volon­tä­rer åt att häm­ta och trans­por­te­ra maten till kylskåpet. 

I Göte­borg finns redan fle­ra kyl­skåp. Kyl­skåpen är pla­ce­ra­de på offent­li­ga plat­ser för att vara lät­till­gäng­li­ga för per­so­ner som vill häm­ta och läm­na mat. Soli­kyl har totalt 4.850 sam­ar­bets­part­ners i form av bland annat mat­af­fä­rer och restau­rang­er, där man häm­tar mat och trans­por­te­rar till kyl­skåpen där and­ra kan få nyt­ta av maten. Det finns både volon­tä­rer och indi­vi­der som läm­nar mat i kylskåpen.

Soli­kyl består i nulä­get av drygt 45.500 så kal­la­de "maträd­da­re", och verk­sam­he­ten väl­kom­nar fler som vill hjäl­pa till. Via hem­si­dan solikyl.se kan man ta kon­takt med verk­sam­he­ten för att bli volon­tär. Kyl­skåpet på Röda Kor­set i Arvi­ka är begag­nat och har skänkts av Elon Richardson's i Arvika.

Verk­sam­he­ten i Arvi­ka sam­ar­be­tar med Sto­ra Coop Styckå­sen, Sto­ra Coop Palm­vi­ken, ICA Kvan­tum Arvi­ka, Lidl. Man sam­ar­be­tar ock­så med Arvi­ka Vär­me och Sarep­ta, samt ide­el­la för­e­ning­ar som job­bar för sam­ma ända­mål som verksamheten.

Mikael Wiot­ti från ICA Kva­num i Arvi­ka och Isa­bel Gunn, volon­tär på Soli­kyl. FOTO: PRIVAT.

- Först sam­lar per­so­na­len från Ica och Coop in mat som hade kas­tats på grund av kort datum, tra­si­ga för­pack­ning­ar, med mera. Då kom­mer vi volon­tä­rer med cykel­kär­ra eller bil vid bestäm­da tider en eller två gång­er i vec­kan per butik. Maten pac­kas, tas till Röda Kor­set, och pac­kas in i kyl­skåpet där. Då kom­mer folk och häm­tar där­i­från, berät­tar Isa­bel Gunn.

Isa­bel Gunn och sonen Are vid kyl­skåpet på Röda Kor­set i Arvi­ka. FOTO: PRIVAT.

Isa­bel ser många posi­ti­va aspek­ter med verksamheten.

-  Tänk att maten har trans­por­te­rats, pac­kats i plast, metall och pap­per, trans­por­te­rats igen, har lagts på hyl­lan av per­so­na­len, och sedan till slut, pac­kats undan till en con­tai­ner där det bränts upp. Tänk ock­så att så många inte har råd med mat till var­da­gen, och käm­par för att får mat på bor­det. Ser inte den­na cir­keln helt ofatt­bart ut ovan­i­från? Jag gil­lar att tän­ka att Soli­da­riskt Kyl­skåp räd­dar den­na ohåll­ba­ra och olo­gis­ka pro­cess, så att all inve­ste­ring att få fram mat var värt det till slut, så att maten ham­nar i en mage.