Bedragare kontaktar äldre om utbyte av vattenmätare

Nyheter och klipp

Bedra­ga­re som upp­ger sig kom­ma från Tek­nik i Väst kon­tak­tar äld­re kom­mu­nin­vå­na­re. Arvi­ka kom­mun var­nar nu för bedra­gar­na, som vill boka tid för att kom­ma in i bosta­den och byta vat­ten­mä­ta­re.

FOTO: ARKIVBILD.

"Vi har fått kän­ne­dom om att kom­mu­nin­vå­na­re bli­vit upp­ring­da av per­so­ner som vill boka tid för att kom­ma in i bosta­den för att byta vat­ten­mä­ta­re", skri­ver kom­mu­nen på sin hem­si­da, och tilläg­ger att Tek­nik i Väst inte har något pro­jekt med att byta ut vat­ten­mä­ta­re i Arvi­ka eller Eda kommun.

Enligt kom­mu­nen så ring­er Tek­nik i Väst säl­lan till per­so­ner, utan kon­tak­tar oftast per­so­ner på and­ra sätt om det skul­le behö­vas. "Anställ­da hos Tek­nik i Väst kan du kän­na igen på att arbets­klä­der och arbets­for­don har tyd­li­ga logo­ty­per och fram­för allt genom att de legi­ti­me­rar sig genom id-hand­ling­ar som anger att de kom­mer från Tek­nik i Väst", skri­ver kommunen.

Kom­mu­nen upp­ma­nar folk att ta kon­takt med och var­na sina äld­re anhöriga.