Arvika hamnfest ställs in igen – "Tar sikte på 2022"

Nyheter och klipp

Arvi­ka hamn­fest stäl­ler in även årets fes­ti­val. Det med­de­lar arran­gö­rer­na i ett pressmeddelande.

FOTO: ACTIONVANCE/UNSPLASH.
Gen­re­bild. FOTO: ACTIONVANCE/UNSPLASH.

"Ända sedan vi ställ­de in för­ra årets fes­ti­val har vi hop­pats och trott att vi skul­le kun­na genom­fö­ra Arvi­ka Hamn­fest under 2021. Vi mås­te nu tyvärr med­de­la att vi stäl­ler in årets Arvi­ka Hamn­fest och tar sik­te på 2022", skri­ver arran­gö­rer­na i ett pressmeddelande. 

I Press­med­de­lan­den skri­ver man att artis­ter­na The Ark, The Sounds och Smith & Thell kom­mer att spe­la på fes­ti­va­len 2022. "Vi hål­ler på att job­ba inten­sivt för att få med mer artis­ter och kom­mer med­de­la det­ta inom kort", skri­ver arrangörerna.

De bil­jet­ter som köpts kom­mer auto­ma­tiskt gäl­la för 2022, och man behö­ver inte upp­da­te­ra bil­jet­ten eller lad­da hem den på nytt. Alla som köpt bil­jet­ter kom­mer få ett mail från Tick­s­ter inom 20 dagar, där man får möj­lig­het att behål­la bil­jet­ten till 2022 eller få peng­ar­na till­ba­ka. "Själv­klart är vi väl­digt tack­sam­ma över alla som väl­jer att fort­satt behål­la sin bil­jett till 2022. Avslut­nings­vis vill vi under­stry­ka att vi äls­kar vår publik och vi vill tac­ka alla våra spon­so­rer. Det är ni som gör Arvi­ka Hamn­fest möj­lig var­je år. Utan er är inte det­ta möj­ligt. Vi hop­pas av hela vårt hjär­ta att vi ses igen näs­ta år", skri­ver arrangörerna.

Arvi­ka hamn­fest 2020 kom­mer att arran­ge­ras mel­lan den 4 och 6 augusti.