Coronaläget i Arvika, Eda och Årjäng – Över 1000 fall totalt i Arvika – Så många har vaccinerats

Nyheter och klipp

Genrebild. FOTO: HUSH NAIDOO/UNSPLASH.
Gen­re­bild. FOTO: HUSH NAIDOO/UNSPLASH.

Corona­fall i Arvika

33 nya corona­fall har kon­sta­te­rats i Arvi­ka kom­mun för­ra vec­kan, det är en minsk­ning från före­gå­en­de vec­ka då 36 fall rap­por­te­ra­des. Totalt har nu 1.018 fall av coro­na­vi­ru­set rap­por­te­rats i kommunen.

Corona­fall i Eda

I Eda kom­mun rap­por­te­ra­des 12 nya fall för­ra vec­kan, och det tota­la anta­let fall ham­nar nu på 280 för kommunen.

Corona­fall i Årjäng

I Årjäng har 23 nya fall kon­sta­te­rats för­ra vec­kan, och totalt har 623 fall rap­por­te­rats i kommunen.

Vac­ci­na­tion i Arvika

I Arvi­ka har 4.052 per­so­ner fått dos 1 av coro­na­vac­ci­net, det mot­sva­rar 19,31 pro­cent av den vux­na befolkningen.

2.035 per­so­ner har fått dos 2 av vac­ci­net, det mot­sva­rar 9,7 pro­cent av den vux­na befolk­ning­en i kommunen.

Vac­ci­na­tion i Eda

I Eda har 1.125 per­so­ner fått dos 1 av vac­ci­net, det mot­sva­rar 16,39 pro­cent av den vux­na befolkningen.

711 per­so­ner har fått sin and­ra dos av vac­ci­net, vil­ket mot­sva­rar 10,36 pro­cent av den vux­na befolkningen.

Vac­ci­na­tion i Årjäng

I Årjängs kom­mun har 1.246 per­so­ner fått sin förs­ta dos av vac­ci­net, vil­ket mot­sva­rar 15,36 pro­cent av den vux­na befolk­ning­en i kommunen.

510 per­so­ner har fått sin and­ra dos av vac­ci­net, det mot­sva­rar 6,29 pro­cent av kom­mu­nens vux­na befolkning.