Carina minns Hillringsberg – "Tragiskt att Kuba brunnit ner"

Nyheter och klipp

På lör­dags­kväl­len den 20 mars brann huset Kuba vid Hill­ring­bergs Rehabcen­ter i Gla­va ner till grun­den. Cari­na Pers­son är född och upp­växt i Hill­rings­berg, men bor nume­ra i Fors­ha­ga. Nu berät­tar hon om sina min­nen från upp­väx­ten, där Kuba är en stor del.

FOTO: MAGNUS HÖGBERG.
Kuba efter bran­den. FOTO: MARCUS NILSSON.

- Det är myc­ket tra­giskt att Kuba brun­nit ner. Jag är ju född i Hill­rings­berg och Kuba har ju all­tid fun­nits där, berät­tar hon.

Cari­na bod­de med sina för­äld­rar i huset Lun­den som lig­ger i nära anslut­ning till Kuba. Hen­nes pap­pa är född i Kuba och hen­nes far­far och and­ra släk­ting­ar har bott där när hon väx­te upp.

Cari­na kom­mer från Olaus­sonsläk­tet, som var en stor släkt i Hillringsberg.

- Olaus Olsen som kom från Nor­ge gif­te sig med Lovi­sa Skog och de fick åtta barn, föd­da mel­lan 1874 och 1889, en dot­ter och res­ten söner, berät­tar Carina.

- Jag tror inte Kuba fanns då, men alla bar­nen bod­de kvar på Hill­rings­berg. En av söner­na var min far­far född 1886 och han gif­te sig och bod­de i Kuba hela sitt liv, fort­sät­ter hon.

Edward Olaus­son, Cari­nas far­far, fick fem poj­kar, och en av de var Cari­nas far.

- När jag var barn bod­de min far­far i en lägen­het här och även en far­bror, Axel Olaus­son, i en av lägen­he­ter­na, berät­tar Carina.

Tre av de störs­ta husen på bru­ket var Stor­byn­ninga, Mel­lan­byn­ninga och Stå­ta. Pre­cis som det störs­ta huset Kuba bygg­des de för att arbe­tar­na skul­le ha bostäder.

- Des­sa tre sto­ra hus är riv­na sedan långt till­ba­ka, tilläg­ger hon.

Alla Cari­nas släk­ting­ar arbe­ta­de på såg­ver­ket, likaså hen­nes far som var bräd­gårds­man. Såg­ver­ket brann dock ner på 1970-talet, berät­tar Carina.

- När jag var barn på 1950-talet var det full fart på Hill­rings­berg. Såg­ver­ket gick för fullt. Båtar kom från Tyskland, Dan­mark och Hol­land. Last­bi­lar kom och gick, berät­tar Carina.

- Det fanns en Bruks­han­del, den bygg­na­den finns kvar än idag, går­den med kor och häs­tar till­hör­de då Hill­rings­bergs bruk, där köp­te vi mjölk i en liten "butik" vid ladu­går­den, toma­ter, gur­ka och melon köp­te vi hos träd­gårds­mäs­ta­ren, för­kla­rar hon.