Inbrott i flera förråd i Dottevik – "Väldigt tråkigt"

Nyheter och klipp

Under nat­ten till mån­da­gen har det varit inbrott i ett fler­tal för­råd på Holmströms väg i Dot­te­vik i Arvika.

FOTO: PRIVAT.

En av de som utsatts för inbrott är Johan­na Tomas­son. Hon tror att majo­ri­te­ten av för­rå­den är upp­brut­na, och berät­tar att det kom­mer att polisanmälas.

- Kan vara bra att det­ta kom­mer ut så fle­ra får hål­la koll på sina käl­la­re, för­kla­rar hon.

Inga bryt­mär­ken

Johan­na berät­tar att det inte finns någ­ra bryt­mär­ken, och tror att låsen har klippts upp.

- Vårt lås är helt bor­ta, tilläg­ger hon.

- Det vi vet om är att ena por­ten som går till käl­la­ren inte låser sig. Även dör­ren man kan ta direkt in till för­rå­det från utsi­dan så att säga låser sig inte hel­ler ordent­ligt, berät­tar Johan­na Tomasson.

Kom­mer perioder

- Det är annars väl­digt lugnt här, det kom­mer såda­na här peri­o­der ibland. Har all­tid varit så, så länge jag har bott här, berät­tar hon. 

En av Johan­nas gran­nar har bli­vit bestu­len på två lådor.

I sam­band med inbrot­ten har även många av låsen till för­rå­den medtagits.

"Väl­digt tråkigt"

- Tyc­ker det är väl­digt trå­kigt. Man vill ju kun­na ha sina saker ifred och vill även att dör­rar­na till för­rå­det ska vara ordent­li­ga så att folk som inte har något att göra där inte kom­mer in, för­kla­rar Johan­na Tomasson.