40-tal fiberkunder utan uppkoppling på grund av avgrävd kabel

Nyheter och klipp

Ett 40-tal fiber­kun­der i områ­det Vike­ne-Årnäs blev under tis­da­gen utan upp­kopp­ling. Orsa­ken var en avgrävd fiber­ka­bel.

Arkiv­bild.

Under res­ten av dagen gäll­de en till­fäl­lig uppkoppling.

Kloc­kan 07.00 på ons­da­gen star­ta­de arbe­tet med att laga ska­dan per­ma­nent. Arbe­tet visa­de sig dock vara mer omfat­tan­de än man först räk­nat med.

Beräk­nas ha upp­kopp­ling vid 20-tiden

Pre­li­mi­närt skul­le ska­dan vara lagad vid lunch­tid på ons­da­gen, men repa­ra­tions­ar­be­tet visa­de sig bli mer omfat­tan­de än man räk­nat med – Först fram emot 20-tiden på ons­da­gen tror man att kun­der­na kom­mer att ha sin upp­kopp­ling åter.