Nu kan du köpa popcorn i lösvikt – Unikt avtal med Wepopop i Jössefors

Nyheter och klipp

Nu kom­mer du kun­na köpa popcorn i lösvikt, det­ta tack vare ett unikt avtal mel­lan Coop Värm­land och popcorn­fö­re­ta­get Wepo­pop från Jössefors.

Mir­ja­na Lind­berg och Bru­no Lind­berg från Wepo­pop till­sam­mans med Anne­li Borg Lund­gren, VD för Coop Värm­land. FOTO: COOP VÄRMLAND.

- Våra popcorn kom­mer från pro­du­cen­ter och bön­der från hela värl­den som brin­ner för popcorn, säger Bru­no Lind­berg, VD för Wepopop. 

- Med hög­kva­li­ta­ti­va majs­ty­per och bero­en­de på hur man lag­rar popcor­nen får man oli­ka karak­tä­rer som ock­så påver­kar sma­ken, fort­sät­ter han.

Läs mer: Lokalt popcorn­fö­re­tag i Arvi­ka – "Rik­tigt bra popcorn från hela världen"

Coop Värm­land först med avtal inom värm­ländsk detaljhandel

Wepo­pop bil­da­des 2013 och har spe­ci­a­li­se­rat sig på att impor­te­ra popcorn­kär­nor av högs­ta kva­li­tét från hela värl­den. För­sälj­ning­en har fram tills nu skett främst via före­ta­gets webb­s­hop, men tack vare ett unikt avtal med Coop Värm­land tar man sig nu in i den värm­länds­ka detaljhandeln.

Bru­no Lind­berg visar upp ett paket med popcorn. FOTO: SAKEUS BERG.

Wepo­pop hål­ler till i Jös­se­fors utan­för Arvi­ka och sys­sel­sät­ter i nulä­get fyra per­so­ner. Före­ta­get foku­se­rar på själ­va majskär­nor­na och har en inrikt­ning på att man ska pop­pa själv i hemmet.

Hop­pas att fler inser vik­ten av välsma­kan­de popcorn

- Det var under min tid på Chal­mers i Göte­borg som jag insåg att bra popcorn är en veten­skap. Där­för har vi lagt stor vikt på kundin­for­ma­tion om de oli­ka sor­ter­na som erbjuds i buti­kens auto­ma­ter, säger Bru­no Lind­berg, och fortsätter:

- Genom ste­get ut i detalj­han­deln hop­pas vi att fler inser vik­ten av välsma­kan­de popcorn och inser att det­ta inte är godis – det är en grönsak.

Bru­no Lind­berg på popcorn­fa­bri­ken i Jös­se­fors. FOTO: SAKEUS BERG.

Fort­satt expansion

De uni­ka popcor­nen från Wepo­pop kom­mer att fin­nas på Coop­bu­ti­ker­na i Arvi­ka, Sto­ra Coop Välsvi­ken och Berg­vik i Karl­stad och Coop Sun­ne för att sedan utveck­las till fler buti­ker. Oli­ka typer av popcorn kom­mer att säl­jas i lösvikt i slut­na och hygi­e­nis­ka auto­ma­ter som pla­ce­ras i buti­ker­na. Från Coop Värm­lands sida ser man fram mot samarbetet.

Arvi­ka­ma­ga­si­net besök­te popcorn­fa­bri­ken i Jös­se­fors i Novem­ber. FOTO: SAKEUS BERG.

- Det känns fan­tas­tiskt bra att med­ver­ka till att ett litet lokalt före­tag i Jös­se­fors får möj­lig­het att på all­var expan­de­ra till dag­lig­va­ru­han­deln, säger Coop Värm­lands VD Anne­li Borg Lundgren.

- Att jag själv är en popcorn­säls­ka­re av rang gör inte saken säm­re, tilläg­ger hon.

Läs ock­så: Isa­bel räd­dar mat från mat­bu­ti­ker i Arvika