Edgar & Strandberg släpper album – "Har en känsla av Arvika"

Nyheter och klipp

Fre­da­gen den 7 maj släp­per Arvi­ka­du­on Edgar & Strand­berg sitt förs­ta full­ängd­sal­bum "Noll­fem­sju­noll". Albu­met inne­hål­ler nio låtar och är pro­du­ce­rat av Ola Gustafs­son med hjälp av Andre­as Dahlbäck. 

Hen­rik Strand­berg och Christop­her Edgar. FOTO: ULF ZETTERLUND/PRESSBILD.

"Kny­ter an till där allt började"

Titeln på albu­met, "Noll­fem­sju­noll", kny­ter an till där allt bör­ja­de, i Arvi­ka, och 0570 syf­tar på Arvi­kas riktnummer.

- Släpp­da­tu­met är näs­tan exakt ett år sedan and­ra covid galan jag anord­na­de samt förs­ta gång­en vi träf­fa­de Jan­ne Schaf­fer. Så det ena led­de till det and­ra och hade det inte varit för Arvi­ka och 0570 hade albu­met ald­rig bli­vit av, berät­tar Christop­her Edgar.

Läs ock­så: Ytter­li­ga­re en live­sänd musik­ga­la – Tred­je i år

- Lin­nea Wal­je­stål är med på både sång och kör på albu­met. Sista låten Long John Sil­ver är även Johan Bir­gers­son med på fiol.

- Hela albu­met har en käns­la av Arvi­ka på ett sätt, för­kla­rar Edgar.

Omslags­bil­den för "Noll­fem­sju­noll". FOTO: ULF ZETTERLUND/PRESSBILD.

"Fått fin respons"

Musik­du­on från Arvi­ka bil­da­des 2020 och har fått fin respons på sin förs­ta sing­el "Tusen kys­sar" som släpp­tes under hös­ten 2020. Bland annat har låten spe­lats på loka­la radi­o­ka­na­ler och i riks­ra­di­on NRK i Norge.

All text och musik till albu­met är skri­ven av musik­du­on bestå­en­de av Christop­her Edgar och Hen­rik Strand­berg, med undan­tag för en av låtar­na som är en svensk ver­sion av en låt av Hen­ning Kvitnes.

Albu­met pro­du­ce­ras av Ola Gustafs­son, som bland annat arbe­tat med artis­ter­na Lars Win­ner­bäck, Melis­sa Horn och First Aid Kit. Låtar­na har spe­lats in i stu­di­on Duran­go Recor­ding i Stock­holm som ägs av Andre­as Dahlbäck.

- Det känns helt otro­ligt att de vill job­ba med två kil­lar från Arvi­ka. De job­bar van­ligt­vis med artis­ter som Lars Win­ner­bäck, Ulf Lun­dell, Per Gess­le och Melis­sa Horn med fle­ra. Otro­ligt häf­tigt, berät­tar Christop­her Edgar.

På albu­met med­ver­kar Ola Gustafs­son på Gitarr, man­do­lin, uku­le­le och bas. Andre­as Dahl­bäck är med på trum­mor och kör. Jan­ne Schaf­fer är ock­så med på gitarr. Lars Nyström spe­lar pia­no och orgel. Lin­nea Wal­je­stål från Arvi­ka­ban­det Exlo bidrar ock­så med som sång och kör.

Johan Bir­gers­son med­ver­kar ock­så på albu­met med fiol.

"Ham­nar myc­ket i skymundan"

Låtar­na är mast­ra­de av Sören von Malm­borg och Kai Blankenberg.

Christop­her Edgar tror att mast­rar­na, allt­så de som mix­ar låten före utgiv­ning, ham­nar myc­ket i skymun­dan, men menar att de är en vik­tig del i produktionen.

- Det är sista ste­get om man vill ha en proff­sig pro­dukt. Man lyss­nar på låtar­na ännu mer och stäl­ler in så det låter lika bra i bils­te­re­on, Ipho­ne som Tvn hem­ma. Såklart är det häf­tigt att en som mast­rar för hela Sve­ri­ges och även inter­na­tio­nel­la artis­ter mast­rar vår låt, berät­tar han.

- Sören gör allt för Sve­ri­ges elit, för­kla­rar han.