Över 24 procent har fått första dosen i Arvika – coronastatistik för Arvika, Eda och Årjäng – Så många har smittats

Nyheter och klipp

Gen­re­bild. FOTO: HUSH NAIDOO/UNSPLASH.

Corona­fall i Arvika

45 nya corona­fall har kon­sta­te­rats i Arvi­ka kom­mun för­ra vec­kan, det är en ökning från före­gå­en­de vec­ka då 36 fall rap­por­te­ra­des. Totalt har nu 1063 fall av coro­na­vi­ru­set rap­por­te­rats i kommunen.

Corona­fall i Eda

I Eda kom­mun rap­por­te­ra­des 10 nya fall för­ra vec­kan, en minsk­ning från 17 fall vec­kan innan. Det tota­la anta­let fall ham­nar nu på 290 för kommunen.

Corona­fall i Årjäng

I Årjäng har 18 nya fall kon­sta­te­rats för­ra vec­kan, och totalt har 641 fall rap­por­te­rats i kommunen.

Vac­ci­na­tion i Arvika

I Arvi­ka har 5.143 per­so­ner fått dos 1 av coro­na­vac­ci­net, det mot­sva­rar 24,51 pro­cent av den vux­na befolkningen.

2.255 per­so­ner har fått dos 2 av vac­ci­net, det mot­sva­rar 10,75 pro­cent av den vux­na befolk­ning­en i kommunen.

Vac­ci­na­tion i Eda

I Eda har 1.440 per­so­ner fått dos 1 av vac­ci­net, det mot­sva­rar 20,98 pro­cent av den vux­na befolkningen.

783 per­so­ner har fått sin and­ra dos av vac­ci­net, vil­ket mot­sva­rar 11,41 pro­cent av den vux­na befolkningen.

Vac­ci­na­tion i Årjäng

I Årjängs kom­mun har 1.687 per­so­ner fått sin förs­ta dos av vac­ci­net, vil­ket mot­sva­rar 20,8 pro­cent av den vux­na befolk­ning­en i kommunen.

599 per­so­ner har fått sin and­ra dos av vac­ci­net, det mot­sva­rar 7,38 pro­cent av kom­mu­nens vux­na befolkning.