Livesändning om självmord – "Ett ämne som måste lyftas"

Nyheter och klipp

Kloc­kan 20.00 på fre­dags­kväl­len anord­na­des en live­sänd­ning på Instagram. Med­ver­ka­de gjor­de Linn Lin­de­man och Eri­ka Gams­grö Hell­din Från den ide­el­la orga­ni­sa­tio­nen LP Grow, till­sam­mans med artis­ten Sebasti­an Stakset.

FOTO: SKÄRMDUMP/INSTAGRAM.

- Vi har valt att göra en live­sänd­ning ikväll på grund av att det varit väl­digt många själv­mord i vår vän­skaps­krets, berät­tar Linn Lindeman.

- Vi kän­ner att det­ta är ett ämne som mås­te lyf­tas och pra­tas om, fort­sät­ter hon.

Hop­pas att folk ska våga berätta

- Vi hop­pas med det­ta att folk ska våga berät­ta om sina mör­ka tan­kar, men även att folk ska våga frå­ga om det, berät­tar Lindeman.

Kom­mer ni att göra fler live­sänd­ning­ar framöver?

- Jag vet inte än. Men LP Grow kom­mer star­ta en digi­tal mötes­plats nu under coro­na­ti­der­na, där man kan anmä­la sig via en länk på vår instagram. All info kom­mer stå där. När man kan träf­fas inom­hus igen så kom­mer vi vara i LPs loka­ler, berät­tar Lindeman.