Uppgifter: 7 ur personalen på Styckåsskolan coronasmittade – 12 smittade inom lärande och stöd

Nyheter och klipp

Sju per­so­ner ur per­so­na­len på Styckås­sko­lan i Arvi­ka har kon­sta­te­rats smit­ta­de av coro­na­vi­ru­set. Utskot­tet Läran­de och stöd har beslu­tat att sko­lan ska bedri­va under­vis­ning­en på distans.

Styckås­sko­lan. FOTO: FOTOLADAN.

- De upp­gif­ter­na jag har är att det är sju per­so­ner och ing­en ska ha smit­tats på sin arbets­plats. Näs­ta vec­ka kom­mer man behö­va köra utbild­ning del­vis på distans på grund av per­so­nal­brist. Med­de­lan­de om det har gått ut till berör­da under efter­mid­da­gen idag, berät­tar Hen­rik Axels­son, ord­fö­ran­de för utskot­tet läran­de och stöd i Arvika.

Brist på personal

Beslu­tet om distans­un­der­vis­ning gäl­ler från mån­da­gen den 12 april till ons­da­gen den 14 april. Anled­ning­en till beslu­tet är dels de rekom­men­da­tio­ner som finns gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set, men ock­så brist på personal.

- Utskot­tet beslu­ta­de i ons­dags att våra  hög­sta­di­e­sko­lor och gym­na­sie­sko­lor ska fort­sät­ta med del­vis distans två vec­kor efter påsklo­vet och vi fat­tar nytt beslut 214, berät­tar Axelsson.

I ons­dags var det cir­ka 12 per­so­ner, ele­ver och per­so­nal, inom Läran­de och stöds verk­sam­het som var sju­ka i covid-19, enligt Axels­son. Verk­sam­he­ten omfat­tar totalt cir­ka 6000 personer.

Scout­kå­ren stäl­ler in

Arvi­ka scout­kår bru­kar hål­la till i Styckås­sko­gen intill sko­lan, men nu har man beslu­tat att stäl­la in scout­mö­ten fram­ö­ver med anled­ning av smit­tan på skolan.

- Vi val­de utan tve­kan att stäl­la in för­ra vec­kans scout­mö­te på ons­da­gen. Kåren stäl­ler in scout­mö­ten och kom­mer beva­ka FHM för restrik­tio­ner, berät­tar scout­kå­rens sek­re­te­ra­re Christop­her Jakobsson.

- Då de fles­ta av bar­nen går på Styckås­sko­lan finns det en stor chans att de varit i kon­takt med smit­tan och då väl­jer vi att stäl­la in mötet, för mini­me­ra smitt­sprid­nings­ris­ken för våra scou­ter, för­kla­rar kårens ord­fö­ran­de Fred­rik Wickström.