Polisen varnar i sociala medier för "tafsardagen"

Nyheter och klipp

Poli­sen var­nar nu i soci­a­la medi­er för den så kal­la­de "taf­sar­da­gen".

Gen­re­bild. Arkivbild.

- Vi ser stän­digt nya typer av "chal­leng­es" i soci­a­la medi­er. Just nu utma­nas kil­lar att taf­sa på tje­jer i sko­lan och sedan spri­da film på över­grep­pet. Det cir­ku­le­rar fle­ra datum då det­ta ska göras och van­li­gast är 15 april, skri­ver Poli­sen i Värm­land på Facebook.

- Det här är brott som du kan hjäl­pa till att för­hind­ra genom att pra­ta med barn i din när­het. Var intres­se­rad och upp­märk­sam på vad som hän­der, i sko­lan och på nätet. Berät­ta att det här är brotts­ligt, och hjälp till att poli­san­mä­la om ett barn blir utsatt, skri­ver polisen.

Poli­sen för­kla­rar i inläg­get att det är sex­u­ellt ofre­dan­de att taf­sa, och att spri­da film på över­grep­pet är ola­ga integri­tets­in­trpng eller barn­por­no­gra­fibrott – och att fil­ma när någon taf­sar kan vara krän­kan­de fotografering.