Efter förslaget – Beslutat att nya högstadieskolan ska heta Minnebergsskolan

Nyheter och klipp

Kom­mun­sty­rel­sen har beslu­tat att nam­net på Arvi­ka nya hög­sta­di­e­sko­la ska bli enligt namn­be­red­ning­ens för­slag. Sko­lan kom­mer att heta Minnebergsskolan.

Arvikas nya högstadieskola. FOTO: SAKEUS BERG.
Arvi­kas nya hög­sta­di­e­sko­la Min­ne­bergs­sko­lan. FOTO: SAKEUS BERG.

Anna Karin Jans­son är kar­tin­gen­jör på Arvi­ka kommun:

– När man tit­tar på skol­namn över hela lan­det, så har de all­ra fles­ta namn efter var de lig­ger geo­gra­fiskt, som de vi har redan i kom­mu­nen, till exem­pel Gate­sko­lan, Agne­te­bergs­sko­lan med fle­ra. Sedan finns det de som heter till exem­pel Cen­tral­sko­lan som ju ock­så på ett sätt är ett plats­namn. På en del stäl­len har man namn efter per­so­ner, berät­tar hon för Arvi­ka­ma­ga­si­net i feb­ru­a­ri då ing­et för­slag lagts fram ännu.

– Vi fick in för­slag i alla grup­per kan man säga. Många namn för­stärk­tes av sin moti­ve­ring, så en del fick man fun­de­ra ett extra varv på, när man för­stod hur per­so­nen som läm­nat in mena­de, och inte bara nam­net i sig, för­kla­rar hon.

Föl­jer namntradition

"Det nya nam­net föl­jer den namnt­ra­di­tion som finns för kom­mu­nens sko­lor, näm­li­gen att sko­lan får sam­ma namn som det områ­de där sko­lan lig­ger. Nam­net är ett håll­bart namn som kan fun­ge­ra under lång tid. Det var ock­så ett av namn­för­sla­gen från all­män­he­ten, där näs­tan 300 för­slag kom in", skri­ver kom­mu­nen på sin hemsida.

Min­ne­bergs­sko­lan kom­mer att ta emot sina förs­ta ele­ver höst­ter­mi­nen 2021.