Nystartade Arvikapartiet går till val som opposition – "Vill utmana etablissemanget"

Nyheter och klipp

Det nystar­ta­de loka­la par­ti­et Arvika­par­ti­et med Lars-Olof Gävert som ord­fö­ran­de har nu regi­stre­rats och påbör­jar sin upp­start i Arvi­ka. Par­ti­et blir det förs­ta loka­la par­ti­et i Arvi­ka, och en av par­ti­ets vik­ti­gas­te frå­gor är att kom­mu­nen ska lyss­na på sina med­bor­ga­re och vär­na deras rättigheter.

- Vi ser oss lite som den rik­ti­ga oppo­si­tio­nen, säger vice par­ti­ord­fö­ran­de Maria Carlsson.

Lars-Olof Gävert och Maria Carls­son. FOTO: PRESSBILD/SUSANNE ENGSTAD CLARKE.

Fre­da­gen den 9 april hade Arvika­par­ti­ets par­ti­sty­rel­se sitt förs­ta möte. Maria Carls­son, före det­ta KD-poli­ti­ker i Arvi­ka är vice ord­fö­ran­de för partiet.

Med i par­ti­sty­rel­sen är ock­så Andre­as Slätt som är sek­re­te­ra­re och Anni­ka Karls­son som är kas­sör. Bland and­ra är ock­så Wei­ne Dahlén.

"Den rik­ti­ga oppositionen"

- Vi ser oss lite som den rik­ti­ga oppo­si­tio­nen, säger Maria Carls­son, som menar att oppo­si­tio­nen i Arvi­ka har gått hand i hand med Soci­al­de­mo­kra­ter­na genom att rös­ta ige­nom deras förslag.

Carls­son har nyli­gen läm­nat Krist­de­mo­kra­ter­na i Arvi­ka för att bli vice ord­fö­ran­de för Arvika­par­ti­et. Avhop­pet har mötts av både besvi­kel­se och av folk som tyc­ker att det är spän­nan­de, berät­tar Carlsson. 

- Det är lite led­samt att man inte kan fort­sät­ta inom sitt par­ti, säger hon. Sam­ti­digt för­kla­rar hon att Arvika­par­ti­et är ett lokal­par­ti för Arvi­ka kom­mun och att hen­nes poli­tis­ka till­hö­rig­het regi­o­nalt och på riks­ni­vå inte påverkas.

- Nu har jag gått över till Arvika­par­ti­et, kon­sta­te­rar hon.

Går till val som opposition

Arvika­par­ti­et kom­mer att gå till val 2022 som opposition.

- Vi vill utma­na eta­blis­se­mang­et, säger Carlsson.

Får stöd av Öre­bro­par­ti­ets ordförande

Par­ti­et är helt nystar­tat, och påbör­jar nu sin eta­ble­ring i Arvika. 

- Vi hade vårt förs­ta möte i fre­dags, så nu är bol­len igång, säger Maria Carlsson.

Par­ti­et kom­mer att ha en vit älg som log­ga, och kom­mer få stöd av Mar­kus Allard, ord­fö­ran­de för Öre­bro­par­ti­et. Han kom­mer inte vara aktiv i Arvi­ka men hjäl­pa till med upp­star­ten av paritet.

- Han kom­mer hjäl­pa oss att kom­ma igång eftersom vi är just ett lokalt par­ti, säger Carlsson.

"Kom­mu­nen ska lyss­na på sina med­bor­ga­re"

En av par­ti­ets vik­ti­gas­te frå­gor är att kom­mu­nen ska lyss­na på sina med­bor­ga­re och vär­na om med­bor­gar­nas rät­tig­he­ter. Maria Carls­son menar att kom­mu­nen har kring­gått med­bor­gar­nas rät­tig­he­ter och upp­le­ver att fel som gjorts slä­tas över eller göms och glöms bort all­de­les för ofta.

- Fel som har gjorts ska göras om och göras rätt, säger hon.

Loka­la frågor

Par­ti­et kom­mer att job­ba med loka­la frå­gor, berät­tar Maria Carls­son. Hon berät­tar att per­so­ner ringt och berät­tat om oli­ka saker som kom­mu­nen har behand­lat fel. Nu hop­pas hon att par­ti­et genom att gå till val som oppo­si­tion ska få ett väl­jar­stöd bland Arvi­ka­bor­na. Ett mål som par­ti­et har är att ing­en ska vara hem­lös i Arvika.

- Vi är inte en stör­re kom­mun än att vi kan vär­na de som finns, säger Maria Carlsson.