Nytt kösystem till förskolan – Så fungerar det

Nyheter och klipp

Från och med den 16 april änd­ras kösy­ste­met för hur man ansö­ker till för­sko­lan. Istäl­let för att ansö­ka till en spe­ci­fik för­sko­la kom­mer man att ansö­ka om plats på en för­sko­la i ett skol­om­rå­de. Där­e­mot kom­mer man fort­fa­ran­de kun­na öns­ka vil­ken för­sko­la man vill ham­na på.

FOTO: BBC CREATIVE/UNSPLASH.
FOTO: BBC CREATIVE/UNSPLASH.

Vil­ken för­sko­la du pla­ce­ras på kom­mer att base­ras på var du bor, åldern på ditt barn, ditt barns behov och grupp­sam­man­sätt­ning­ar i för­sko­lan. På kom­mu­nens hem­si­da kom­mer mer infor­ma­tion om vil­ka för­sko­lor som ingår i skol­om­rå­de­na pub­li­ce­ras i bör­jan av vec­ka 16.

Under tiden som för­änd­ring­en av syste­met sker kom­mer kom­mu­nens e‑tjänst där man ansö­ker om plats inom barnom­sor­gen att vara under omar­bet­ning mel­lan den 15 och den 16 april. Man kom­mer kun­na ansö­ka om plats till för­sko­lan från och med den 17 april.

De som tidi­ga­re pla­ce­rat sitt barn i kö och ansökt om en spe­ci­fik för­sko­la behö­ver inte änd­ra sin ansö­kan, med­de­lar kommunen.