Förlängd distansundervisning på Styckåsskolan – Fortsatt personalbrist efter coronautbrott

Nyheter och klipp

Efter att fle­ra per­so­ner ur Styckås­sko­lans per­so­nal kon­sta­te­rats smit­ta­de av coro­na­vis­ru­set beslu­ta­de läran­de och stöd i Arvi­ka att sko­lan skul­le över­gå till distansundervisning.

Nu har läran­de och stöd tagit beslut om att för­länga distans­un­der­vis­ning­en att gäl­la vec­kan ut, fram till fre­da­gen den 16 april.

FOTO: FOTOLADAN.

"Anled­ning till för­läng­ning av beslu­tet är fort­satt brist på per­so­nal på grund av de rekom­men­da­tio­ner som finns kring covid-19", skri­ver kom­mu­nen på sin hemsida.