Nästan 300 nya coronafall i Värmland

Nyheter och klipp

FOTO: FUSION MEDICAL ANIMATION/UNSPLASH.

Ytter­li­ga­re 294 fall av coro­na­vi­ru­set har rap­por­te­rats i Värm­land. Totalt har 14.459 fall kon­sta­te­rats i länet.

Prov­tag­ning­ar

1.688 nya prov­tag­ning­ar har gjort i länet, varav majo­ri­te­ten, 1.185, är egenp­tov­tag­ning­ar. Totalt har 196.166 prov­tag­ning­ar gjorts i Värm­land. Av des­sa är 109.610 egenprovtagningar.

Ett nytt dödsfall

Ytter­li­ga­re en per­son har avli­dit med covid-19 i länet, och den tota­la siff­ran lan­dar på 190 för Värmland.

Nio per­so­ner får intensivvård

43 pati­en­ter vår­das på länets sjuk­hu­set, och nio av des­sa vår­das på inten­siv­vårds­av­del­ning (IVA)