Nio personer vårdas på IVA i länet – Coronastatistik för Värmland

Nyheter och klipp

Ytter­li­ga­re 182 fall av coro­na­vi­ru­set har rap­por­te­rats i Värm­land. Totalt har 14.641 fall kon­sta­te­rats i länet.

Gen­re­bild. FOTO: PRASESH SHIWAKOTI/UNSPLASH.

Prov­tag­ning­ar

1.876 nya prov­tag­ning­ar har gjort i länet, varav majo­ri­te­ten, 1.453, är egenp­tov­tag­ning­ar. Totalt har 198.042 prov­tag­ning­ar gjorts i Värm­land. Av des­sa är 111.063 egenprovtagningar.

Vac­ci­ne­ring

I länet har 62.737 per­so­ner vac­ci­ne­rats med dos 1 av vac­ci­net, vil­ket mot­sva­rar 27.5 pro­cent av den vux­na befolk­ning­en. 10.8 pro­cent har fått den and­ra vac­cin­do­sen och är fär­dig­vac­ci­ne­ra­de. Det mot­sva­rar 24.629 personer.

Ett nytt dödsfall

Ytter­li­ga­re en per­son har avli­dit med covid-19 i länet, och den tota­la siff­ran lan­dar på 191 för Värmland.

Nio per­so­ner får intensivvård

41 pati­en­ter vår­das på länets sjuk­hu­set, och nio av des­sa vår­das på inten­siv­vårds­av­del­ning (IVA)