Rekordmånga smittade i Arvika och Eda – Statistik över vaccinering och smitta i Arvika, Eda och Årjäng

Nyheter och klipp

FOTO: MARTIN SANCHEZ/UNSPLASH

Corona­fall i Arvika

I Arvi­ka ser man nu den störs­ta ökning­en av corona­fall någo­nin, då 147 nya corona­fall har kon­sta­te­rats i kom­mu­nen för­ra vec­kan, det är en myc­ket kraf­tig ökning från före­gå­en­de vec­ka då endast 45 fall rap­por­te­ra­des. Totalt har nu 1210 fall av coro­na­vi­ru­set rap­por­te­rats i kommunen.

Corona­fall i Eda

I Eda kom­mun har ock­så sett sin stös­ta ökning någon­sin för­ra vec­kan, då 41 fall bekräf­ta­des i kom­mu­en, vec­kan innan dess rap­por­te­ra­des 10 nya fall. Det tota­la anta­let fall ham­nar nu på 331 för kommunen.

Corona­fall i Årjäng

I Årjäng har 30 nya fall kon­sta­te­rats för­ra vec­kan, och totalt har 671 fall rap­por­te­rats i kommunen.

Vac­ci­na­tion i Arvika

I Arvi­ka har 6.326 per­so­ner fått dos 1 av coro­na­vac­ci­net, det mot­sva­rar 30,2 pro­cent av den vux­na befolkningen.

2.534 per­so­ner har fått dos 2 av vac­ci­net, det mot­sva­rar 12,1 pro­cent av den vux­na befolk­ning­en i kom­mu­nen. Des­sa 2.534 per­so­ner är där­med färdigvaccinerade.

Vac­ci­na­tion i Eda

I Eda har 1.697 per­so­ner fått dos 1 av vac­ci­net, det mot­sva­rar 24,7 pro­cent av den vux­na befolkningen.

856 per­so­ner har fått sin and­ra dos av vac­ci­net, vil­ket mot­sva­rar 12,5 pro­cent av den vux­na befolk­ning­en. Des­sa är nu färdigvaccinerade.

Vac­ci­na­tion i Årjäng

I Årjängs kom­mun har 2.029 per­so­ner fått sin förs­ta dos av vac­ci­net, vil­ket mot­sva­rar 25 pro­cent av den vux­na befolk­ning­en i kommunen.

783 per­so­ner har fått sin and­ra dos av vac­ci­net, det mot­sva­rar 9,7 pro­cent av kom­mu­nens vux­na befolkning.